UCHWAŁA Nr LVI/273/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 listopada 2010r.

 

w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. w Tyrowie, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przedłuża się do dnia 31 grudnia 2011 roku czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

 

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Gminy Ostróda przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. w Tyrowie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.11.2010, ostatnia aktualizacja: 19.11.2010, odsłon: 1 047


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541014
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości