Uchwała Nr LVI/223/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 maja 2006r.

 

w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa.

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. (Jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, w tym cywilno - prawnych, zwanych dalej „należnościami”, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa/ Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami/przypadających Gminie Ostróda od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

 

      § 2. Przez należność rozumie się należność główną, odsetki i inne należności uboczne.

 

      § 3.1. Należności mogą być umarzane przez Wójta Gminy w całości lub w części jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

 

   1) Nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku i spadkobierców lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji.

 

   2) Należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego lub upadłościowego.

 

   3) Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania egzekucyjnego nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności.

 

   4) Ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika.

 

      2. Umorzenie należności gminy Ostróda o charakterze cywilno-prawnym w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

 

      3. Umorzenie następuje na uzasadniony wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust.1 pkt 1,2 i3 również z urzędu.

 

      § 4. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Wójt Gminy może odroczyć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy Ostróda.

 

      § 5. W przypadku umorzenia części należności, określa się termin zapłaty pozostałej części tej należności. Nie dotrzymanie warunku, o którym mowa wyżej, powoduje cofnięcie umorzenia.

 

      § 6. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje:

 

      1. W odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym - na podstawie decyzji Wójta Gminy.

 

      2. W odniesieniu do należności o charakterze cywilno-prawnym - w drodze umowy.

 

      § 7. Umorzenie lub udzielenie ulg w spłacaniu należności może być cofnięte, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulgę w jej spłacaniu okazały się fałszywe albo, że dłużnik wprowadził w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę umorzenia lub udzielenia ulg.

 

      § 8.1. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy informacje dotyczące zakresu umorzonych należności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty udzielonych w trybie określonym uchwałą.

      2. Informacje, o której mowa w ust.1 składana jest wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego- wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu.

 

      § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 10. Traci moc uchwała Nr VII/33/03 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa.

 

      § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Maria Andrychowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.06.2006, ostatnia aktualizacja: 14.06.2006, odsłon: 1 047


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544574
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości