Uchwała Nr LVI/221/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 maja 2006r.

 

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

 

      Na podstawie art 53 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Projekt budżetu opracowuje Wójt Gminy w oparciu o podstawowe założenia polityki finansowej na dany rok budżetowy

 

      2. Wójt Gminy przygotowuje:

 

   1) projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i objaśnieniami,

 

   2) prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne,

 

   3) informacje o stanie mienia komunalnego.

 

      3. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu i informacja o stanie mienia komunalnego, Wójt Gminy przedstawia w terminie nie później niż do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

 

   1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,

 

   2) Radzie Gminy Ostróda.

 

      § 2.1.Projekt uchwały budżetowej gminy obejmuje:

 

   1) prognozowane dochody gminy w/g źródeł i działów klasyfikacji.

 

   2) planowane wydatki budżetu gminy w przedziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem:

 

   a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

 

   - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

 

   - dotacji,

 

   - wydatków na obsługę długu gminy,

 

   - wydatków przypadających do spłaty w danym roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Gminę,

 

   b) wydatków majątkowych,

 

   3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu gminy,

 

   4) przychody i rozchody budżetu gminy,

 

   5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych wydatków,

 

   6) wydatki na programy i projekty pochodzące ze źródeł zagranicznych,

 

   7) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,

 

   8) plan dochodów własnych jednostek budżetowych,

 

   9) plan przychodów i wydatków funduszy celowych,

 

   10) limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów

wartościowych,

 

   11) upoważnienia dla Wójta do zaciągnięcia zobowiązań:

 

   a) na finansowanie wydatków na okres roku budżetowego, wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków budżetowych Unii Europejskiej, i ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

 

   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki,

 

   12) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,

 

   13) zakres i kwoty dotacji celowych, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych,

 

   14) dotacje inne niż wymienione w punkcie 12 i 13,

 

   15) dochody i wydatki związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie,

 

   16) dochody i wydatki związane z realizacja zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

 

   17) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizacje zadań zakreślonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

  

   18) tworzenie rezerwy ogólnej i rezerw celowych na wydatki budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

   19) objaśnienia obejmujące szczegółowe omówienie poszczególnych zestawień tabelarycznych załączonych do projektu uchwały budżetowej.

 

      2. Projekt uchwały budżetowej gminy może zawierać:

 

   1) upoważnienie dla Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.

 

   2) upoważnienie dla Wójta do dokonywania zmian w budżecie:

 

   a) do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączaniem przeniesień wydatków między działami,

 

   b) przekazanie niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

 

   3) inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy.

 

      3. Projekt uchwały budżetowej gminy może również określać:

 

   1) wydatki jednostek pomocniczych gminy,

 

   2) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

 

      § 3. Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje:

 

   1) dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.

 

   2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udział w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,

 

   3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w punkcie 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,

 

   4) dane o dochodach użytkowych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz o dochodach z wykonania posiadania,

 

   5) inne dane i informacje o zdarzeniach mające wpływ na stan mienia komunalnego.

 

      § 4. Prognoza o łącznej kwocie długu obejmuje:

 

   1) rodzaj zobowiązania,

 

   2) łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego i lata następne,

 

   3) łączną kwotę spłat zobowiązań przypadających w danym roku budżetowym i w latach następnych,

 

   4) planowane dochody ogółem w danym roku budżetowym i latach następnych,

 

   5) procentowy udział długu i spłaty długu w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym i w latach następnych.

 

      § 5. 1. Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej wraz z informacjami o prognozie kwoty długu i stanie mienia komunalnego, niezwłocznie przekazuje go stałym komisjom rady do zaopiniowania.

 

      2. Stałe komisje rady w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty otrzymania materiałów odbywają posiedzenie na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu.

 

      3. Komisje proponując zmiany w projekcie budżetu polegające na zwiększeniu proponowanych wydatków lub zmniejszeniu prognozowanych dochodów, zobowiązane są wskazać źródło finansowania zaproponowanych zmian.

 

      4. Komisje Rady bez zgody Wójta Gminy nie mogą wprowadzać w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenia deficytu budżetu gminy.

 

      5. Opinie poszczególnych komisji przedstawiane są komisji właściwej do spraw budżetu, która w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty ich otrzymania formułuje na piśmie ostateczną opinię i przedkłada ja Przewodniczącemu Rady Gminy.

 

      6. Przewodniczący Rady Gminy ostateczną opinię komisji właściwej do spraw budżetu przedkłada Wójtowi Gminy.

 

      7. Wójt Gminy, w terminie 5 dni od daty otrzymania ostatecznej opinii komisji właściwej do spraw budżetu, ustosunkowuje się do otrzymanej opinii nanosząc ewentualne poprawki do projektu budżetu.

 

      8. Wnioski komisji nie uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej wymagają uzasadnienia Wójta.

 

      § 6. Porządek obrad sesji Rady Gminy na której będzie uchwalany budżet gminy obejmuje następujące punkty:

 

   1) wystąpienie Wójta Gminy,

 

   2) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

 

   3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 

   4) odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,

 

   5) stanowisko Wójta wobec złożonych wniosków,

 

   6) dyskusja nad projektem budżetu,

 

   7) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

      § 7. Traci moc uchwała Nr XIII/128/99 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 1999roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

      § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Maria Andrychowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.06.2006, ostatnia aktualizacja: 14.06.2006, odsłon: 1 053


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544820
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości