Uchwała Nr LVI/216/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 maja 2006 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo.

 

 

      Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. / art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:

 

      § 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kajkowo - obszar Nr 1 “ C “ określony w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda “, zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/306/98 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 1998 r.

 

      § 2.1. Teren opracowania obejmuje część obrębu Kajkowo.

 

      2. Granice opracowania planu przedstawiają:

 

   a/ załącznik Nr 1 w skali 1: 2000    Załącznik graficzny w tym miejscu

 

   b/ załącznik Nr 2 w skali 1: 25000  Załącznik graficzny w tym miejscu

 

   stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.06.2006, ostatnia aktualizacja: 14.06.2006, odsłon: 967


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544852
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości