Uchwała Nr LV/442/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14 października 2022 r.
 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Ostróda
 
 
     Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:
 
     § 1. Po rozpatrzeniu petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Ostróda postanawia się nie uwzględnić petycji z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
Załącznik
do uchwały Nr LV/442/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14 października 2022 r.
 
 
W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Rady Gminy wpłynęła petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Zgodnie ze Statutem Gminy Ostróda, petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na posiedzeniu dnia 19 sierpnia 2022 r. Komisja zapoznała się z dokumentem i oceniła, że petycja jest niekompletna, ponieważ wnoszący nie określił, do jakiej konkretnie rady kierowana jest petycja. Pismem z dnia 19 sierpnia 2022 r. Przewodniczący Rady Gminy Ostróda zobowiązał wnioskodawcę do skonkretyzowania petycji. Odpowiedź została nadesłana przez wnioskodawcę w ustawowym terminie ze wskazaniem adresata petycji: Rada Gminy Ostróda. Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 13 października 2022 r. komisja ponownie zapoznała się z dokumentem i oceniła, że forma i treść wyczerpują znamiona petycji, określone w art. 4 ustawy o petycjach, a Rada Gminy Ostróda jest organem właściwym do jej rozpatrzenia.
 
Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu złożonej petycji i zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji, stosownie do § 147 ust. 4 Statutu Gminy Ostróda, na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych stwierdza, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Zgodnie z art. 5b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne. Rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) wójta;
2) podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności:
a) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie danej gminy,
b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy.
 
Do Wójta Gminy Ostróda ani do Rady Gminy Ostróda nie wpłynęły od uprawnionych podmiotów z terenu Gminy Ostróda żadne sygnały wskazujące na potrzebę powołania młodzieżowej rady gminy. Również wnoszący petycję nie wykazał by reprezentował zainteresowane środowiska z terenu Gminy Ostróda. Tymczasem, w ocenie Rady, utworzenie takiego podmiotu jest zasadne przede wszystkim z inicjatywy młodzieży zamieszkującej Gminę Ostróda. Od zaangażowania młodzieży zależy bowiem efektywność wykonywania zadań, a co za tym idzie, celowość powołania młodzieżowej rady gminy. Mając powyższe na względzie, Rada Gminy Ostróda postanowiła uznać petycję w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Ostróda za niezasługującą na uwzględnienie.

 

Data przekazania do publikacji: 17.10.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Grzegorz Kastrau
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.10.2022, ostatnia aktualizacja: 18.10.2022, odsłon: 146


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070610
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości