Uchwała Nr LV/441/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14 października 2022 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 229 pkt 3, art. 238, art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uznaje się skargę z dnia 16 września 2022 r. na działalność Wójta Gminy Ostróda za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Skarżącej o sposobie załatwienia skargi.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
 
Załącznik
do uchwały  Nr LV/441/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14 października 2022 r.
 
Pismem z dnia 16 września 2022 r. (przekazanym Radzie Gminy Ostróda zgodnie z właściwością przez Ministra Infrastruktury w dniu 22.09.2022 r.), Pani XXXX* złożyła skargę na działalność Wójta Gminy Ostróda, zarzucając opieszałe działanie w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 59 przebiegającej w Idzbarku przy ul. Źródlanej. Skarżąca wskazała, że w 2022 r. gmina Ostróda wyremontowała część drogi nr 59, jednak część drogi przebiegająca wzdłuż Jej działki nr XXXX* nadal nie została wyremontowana i nie podano żadnego terminu kiedy to może nastąpić. Skarżąca podkreśliła, że nie ma dostępu do swojej działki nr XXXX*, stąd jej pytanie czy i kiedy będzie możliwość wyremontowania drogi nr 59 wzdłuż działki nr XXXX*
 
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000, zwanej dalej Kpa) organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu złożonej skargi i zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji, stosownie do § 146 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda, na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych stwierdza, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Gmina Ostróda jest właścicielem kilkuset kilometrów dróg, które w zależności od stanu, wymagają corocznego ponoszenia nakładów. Priorytetem w tym zakresie jest zachowanie stanu technicznego dróg mających istotne znaczenie dla mieszkańców i służących do obsługi komunikacyjnej wielu gospodarstw domowych. Ze względu na ograniczone środki budżetowe (w tym z zewnętrznych źródeł finansowania), w pierwszej kolejności remontowane są drogi do istniejących zabudowań lub nieruchomości, co do których inwestor uzyskał pozwolenie na budowę. W związku z powyższym, remont ulicy Źródlanej w Idzbarku, polegający na utwardzeniu jezdni gruzem betonowym, objął w br. odcinek o długości ok. 200 mb – do ostatnich zabudowań. Natomiast, ze względu na brak wolnych środków finansowych, remont ten nie objął odcinka ok. 150 mb wzdłuż działki Skarżącej nr XXXX*, gdyż działka ta nie jest zabudowana (ani objęta pozwoleniem na budowę, brak doprowadzonych mediów). Powyższe uwarunkowania, tj. konieczność każdorazowej analizy potrzeb w związku z ograniczonymi środkami budżetowymi, uzasadniają stanowisko Wójta Gminy Ostróda co do braku możliwości wskazania terminu realizacji remontu ww. odcinka drogi oraz przesądzają o bezzasadność twierdzeń Skarżącej o opieszałości władz gminy w tym zakresie.
 
W związku z tym, złożona skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
 
*Wyłączono jawność na podst. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176). Wyłączenia jawności dokonał Inspektor Ochrony Danych

 

Data przekazania do publikacji: 17.10.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Piotr Rećko
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.10.2022, ostatnia aktualizacja: 18.10.2022, odsłon: 69


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788672
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości