Uchwała Nr LV/440/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14 października 2022 r.
 
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego przez Radę Gminy Ostróda w uchwale w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie
 
     Na podstawie art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ) po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:
 
     § 1. Podtrzymuje się stanowisko wyrażone przez Radę Gminy Ostróda w Uchwale Nr LII/425/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
     § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
Załącznik
do Uchwały  Nr LV/440/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14 października 2022 r.

 
W dniu 13 września 2022 r. została złożona przez Pana XXXX* skarga na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
Skarżący zarzucił w niej szereg różnorodnych nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
 
Powyższa skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 13 października 2022 r. Po zapoznaniu się z treścią pisma skarżącego, Komisja w swoim stanowisku stwierdziła, że zarzuty podniesione w skardze są tożsame i stanowią kontynuację skargi z dnia 05 lipca 2022 r., którą Rada Gminy Ostróda rozpatrzyła, podejmując w dniu 19 sierpnia 2022 r. Uchwałę Nr LII/425/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie i uznała ją za bezzasadną.
 
W skardze, która wpłynęła do Rady Gminy Ostróda w dniu 13 września 2022 r. Skarżący nie wskazał nowych okoliczności, a jedynie ponowił zarzuty, postawione w skardze z dnia 05 lipca 2022 r. oraz polemizuje ze stanowiskiem przedstawionym w uzasadnieniu uchwały Nr LII/425/2022 .
 
W związku z powyższym mając na uwadze art. 239 § 1 Kpa postanawia się podtrzymać  stanowisko wyrażone w uchwale Nr LII/425/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
Pouczenie:
       Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednia adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
 
*Wyłączono jawność na podst. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176). Wyłączenia jawności dokonał Inspektor Ochrony Danych

 

Data przekazania do publikacji: 17.10.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Waldemar Graczyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.10.2022, ostatnia aktualizacja: 18.10.2022, odsłon: 155


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16475124
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości