Uchwała Nr LV/438/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14 października 2022 r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 29, 76/1, położonych w obrębie Górka, gmina Ostróda
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 29, 76/1, położonych w obrębie Górka, gmina Ostróda.
 
§ 2. Obszar opracowania planu miejscowego przedstawia załącznik w skali 1:2000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik do uchwały Nr LV/438/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 14 października 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 24.10.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Czerwonka

Sporządził/a: Magdalena Czerwonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.10.2022, ostatnia aktualizacja: 26.10.2022, odsłon: 146


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315823
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości