Uchwała Nr LV/437/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14 października 2022 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości
 
Na podstawie art. 8 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1443) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ostróda (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 44, poz. 938) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. W celu uporządkowania urzędowych rodzajów miejscowości w Gminie Ostróda oraz wystąpienia w tej sprawie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości:
1) z Grabinek – część wsi Grabin na: Grabinek – wieś,
2) z Idzbarski Młyn – część wsi Idzbark na: Idzbarski Młyn – osada,
3) z Jabłonka – część wsi Stare Jabłonki na: Jabłonka – osada,
4) z Jankowiec – część wsi Rudno na: Jankowiec – wieś,
5) z Samborówko – część wsi Samborowo na: Samborówko – osada,
6) z Wólka Klonowska – część wsi Wygoda na: Wólka Klonowska – osada,
7) z Zabłocie – część wsi Samborowo na: Zabłocie – osada,
8) z Zawady Małe – część wsi Stare Jabłonki na: Zawady Małe – osada,
9) z Żurejny – część wsi Stare Jabłonki na: Żurejny – osada.
 
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w uchwale Nr XVI/109/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ostróda i dotyczą mieszkańców poszczególnych miejscowości wymienionych w ust. 1.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data przekazania do publikacji: 26.10.2022
Osoba przekazująca: Tomasz Kosecki

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.10.2022, ostatnia aktualizacja: 26.10.2022, odsłon: 51


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788559
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości