Uchwała Nr LV/346 /2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 sierpnia 2014r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     §1. Uznaje się skargę Pani E.Sz. z dnia 18 lipca 2014r. na działalność Wójta Gminy Ostróda za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     §2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Skarżącej o sposobie załatwienia skargi.
 
     §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
 
Załącznik do 
uchwały  Nr LV/346 /2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 sierpnia 2014r
  
Uzasadnienie
 
W dniu 18 lipca 2014r. Pani E.Sz. złożyła skargę na działalność Wójta Gminy Ostróda, zawierającą zarzuty upublicznienia oskarżeń w stosunku do jej osoby oraz naruszenia dóbr moralnych, w związku z unieważnieniem konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie.
 
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu złożonej skargi i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, stosownie do § 136 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda, na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych stwierdza, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Zarządzeniem Nr 79/2014 z dnia 14 lipca 2014r. Wójt Gminy Ostróda unieważnił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie, wskazując przyczyny unieważnienia konkursu w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do w/w zarządzenia. Uzasadnienie zawiera opis stanu faktycznego, ze wskazaniem okoliczności mających charakter nieprawidłowości, stanowiących podstawę unieważnienia konkursu, stosownie do § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.). W myśl powołanego przepisu, organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu. Jak wskazuje się w orzecznictwie sądowo administracyjnym „z treści § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2010 r. wynika, że unieważnienie konkursu na tej podstawie winno nastąpić, jeżeli po pierwsze stwierdzono nieprawidłowości (inne niż wymienione w pkt 1-3) w szeroko rozumianym postępowaniu konkursowym, a po drugie - ustalono, że nieprawidłowości te mogły mieć wpływ na wynik konkursu. Obie te przesłanki muszą przy tym zachodzić jednocześnie. Ustalenia czy takie okoliczności miały miejsce i ich ocena należą do organu prowadzącego szkołę, ale nie mogą mieć one charakteru dowolnego i arbitralnego. Powinny być one szczegółowo wywiedzione i należycie uargumentowane w uzasadnieniu zarządzenia o unieważnieniu konkursu (por. wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2011 r., I OSK 559/11, LEX nr 990264, wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 listopada 2013 r., III SA/Kr 625/1, LEX nr 1398701).
 
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że obowiązkiem Wójta Gminy Ostróda - w związku z unieważnieniem konkursu – było szczegółowe wskazanie w uzasadnieniu do zarządzenia okoliczności mających charakter nieprawidłowości i dokonanie ich oceny w zakresie wpływu na wynik postępowania. Uzasadnienie pozbawione jest przy tym zarzutów pod adresem konkretnych osób, a zawiera jedynie opis zaistniałego stanu faktycznego, co jest niezbędne dla prawidłowego zastosowania normy określonej w § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. Natomiast fakt upublicznienia zarządzenia jest bezpośrednią konsekwencją obowiązku organu wynikającego z art. 4 w zw. z art. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r., poz. 782), wobec braku okoliczności uzasadniających ograniczenie prawa do informacji publicznej, określonych w art. 5 tej ustawy, co czyni wniesioną skargę bezzasadną.
 
Data przekazania do publikacji: 29.08.2014r.
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 29.08.2014, ostatnia aktualizacja: 26.09.2014, odsłon: 1 061


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622518
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości