Uchwała Nr LV/272/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 października 2010r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.

 

      Na podstawie § 147 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2002r. Nr 149, poz. 2046 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr LV/272/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 października 2010r.

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

 

Lp.

Tematyka

Termin

Sprawozdawcy
i uczestnicy

 

1.

Kontrola realizacji zadań z zakresu utrzymania zimowych dróg w sezonie 2010/2011

luty/marzec

Kierownik Ref. IGK

2.

Kontrola realizacji inwestycji kanalizacyjnych dofinansowanych z UE

kwiecień

Kierownik Ref. IGK

3.

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r. i wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium

maj

Skarbnik Gminy

4.

Bieżąca kontrola prac trwających nad przygotowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

czerwiec

Kierownik RGGiP

5.

Kontrola stanu wydatkowania środków na zadania z zakresu pomocy społecznej

wrzesień

Dyrektor GOPS

6.

Zasady funkcjonowania Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

październik

Dyrektor zakładu

7.

Kontrole zlecone przez Radę Gminy

listopad

 

 

 

Preliminarz wydatków związanych z przeprowadzeniem kontroli.

 

Planuje się 6 posiedzeń Komisji w okresie od stycznia do października 2011r.

 

Przewodniczący i członkowie Komisji pobierają zryczałtowane diety miesięczne rekompensujące koszty i utracone dochody w związku z pracą w Radzie Gminy. Wysokość diet:

 

1. Przewodniczący Komisji - 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę

2. Członkowie Komisji - 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę

 

Planowanych jest, w ramach prac Komisji, 6 wyjazdów w teren samochodem służbowym. Koszt ich wyniesie:

6 x 80 km (planowana długość wyjazdu) x 0,40 (koszt paliwa i amortyzacja 1 km)= ok. 200 złotych.

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.12.2010, ostatnia aktualizacja: 22.12.2010, odsłon: 1 019


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085743
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości