Uchwała Nr LV/271/10
Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r, Nr 97, poz.674 z późn. zm./ oraz § 5 - 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm. / w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/178/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 3 ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2. Wysokość funduszu motywacyjnego ustala się na poziomie 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.”.

„3. W ramach funduszu, określonego w ust. 1, dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół nalicza się w wysokości 6% od należnego im wynagrodzenia zasadniczego.”.

„4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora wynosi do 40% wynagrodzenia zasadniczego.”.

2. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny : 

„1/ dyrektorowi szkoły podstawowej - w wysokości od 20 do 35%,”.

„2/ dyrektorowi gimnazjum i zespołu szkół - w wysokości od 25 do 45 %,”.

„3/ wicedyrektorowi każdego typu szkoły - w wysokości od 15 do 25%,”.

„4/ kierownikowi świetlicy - w wysokości 10%”.

„pobieranego wynagrodzenia zasadniczego”.”.”.

3. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie: 

„„§ 5. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że nauczycielowi, któremu powierzono: 

„1/ wychowawstwo klasy w szkole podstawowej - w wysokości- 75 zł,”.

„2/ wychowawstwo klasy w gimnazjum- w wysokości - 90 zł,”.

„3/ wychowawstwo w przedszkolu - w wysokości - 60 zł,”.

„4/ funkcję opiekuna stażu - w wysokości 2% od pobieranego wynagrodzenia zasadniczego”.”.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011r. 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 
Roman Nowakowski
 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.11.2010, ostatnia aktualizacja: 04.11.2010, odsłon: 1 434


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541000
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości