Uchwała Nr LIX/235/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 7 września 2006r.

 

zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia programów gospodarczych miejscowości Samborowo i Grabinek

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy, uchwala co następuje:

 

      § 1.1. W uchwale Nr XXXIII/152/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 marca 2005r. w sprawie uchwalenia programów gospodarczych załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

      2. W uchwale Nr XXXVIII/188/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia programów gospodarczych załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały LIX/235/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 września 2006r.

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały LIX/235/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 września 2006r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 13.09.2006, ostatnia aktualizacja: 18.03.2007, odsłon: 1 001


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544500
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości