Uchwała Nr LIV/341/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 lipca 2014 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.
 
     Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i ust. 2 , art. 37 ust. 1  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) w związku z § 3 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomość gruntową oznaczoną jako działki ew. nr 66/9 o pow. 4,5100 ha i nr 75/13 o pow. 0,4200 ha, położoną w obrębie Rudno.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 31.07.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.07.2014, ostatnia aktualizacja: 31.07.2014, odsłon: 935


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682697
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości