Uchwała Nr LIV/267/10
Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej i hipoteki kaucyjnej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, jako zabezpieczenie kredytu udzielanego Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi "Idzbark - Moja ojczyzna". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki zwykłej do kwoty: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz hipoteki kaucyjnej do kwoty: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 139, położonej w obrebie Idzbark, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą KW nr 21468. 

§ 2. Ustanowienie hipoteki w wysokości określonej w § 1 następuje w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielanego Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi "Idzbark - Moja ojczyzna" z siedzibą Idzbark 31, 14-100 Ostróda. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 


Roman Nowakowski

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.09.2010, ostatnia aktualizacja: 29.09.2010, odsłon: 966


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100076
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości