Uchwała Nr LIV/266/10
Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda służebnością przesyłu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje: 

§ 1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda mogą być obciążone ograniczonym prawem rzeczowym poprzez ustanowienie służebności przesyłu. 

§ 2. 1. Ustanowienie służebności przesyłu następuje za wynagrodzeniem, które ustali Wójt Gminy Ostróda w drodze zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Ustanowienie służebności przesyłu może nastąpić nieodpłatnie na rzecz przedsiębiorcy w przypadku gdy buduje lub korzysta z urządzeń na potrzeby nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.09.2010, ostatnia aktualizacja: 29.09.2010, odsłon: 1 033


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315616
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości