Uchwała Nr LIV/209/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 10 kwietnia 2006r

 

w sprawie: Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Zaciąga się pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 120.000,- zł., słownie złotych: Sto dwadzieścia tysięcy, na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2006 rok, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. “ Wykonanie zabudowy gaśniczej średniego samochodu na podwoziu samochodu marki STAR 266 w wersji GBA 2,5/20/10/I MOD.”

 

      2. Pożyczka w kwocie 120.000,- zł. zostanie przelana na rachunek podstawowy gminy w Banku Pocztowym O/Olsztyn na konto nr 32 13201104 31325961 2000 0001 w terminie do dnia 30 sierpnia 2006 roku.

 

      § 2.1. Spłata pożyczki nastąpi w dwóch ratach rocznych - w 2007r - 72.000,- zł, w 2008r - 48.000,- zł.

 

      2. Oprocentowanie kredytu zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

      § 3.1. Źródłem dochodu, z którego będzie następowała spłata kredytu będą wpływy z podatku od nieruchomości.

 

      2. Formą zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

      § 4. Zadanie inwestycyjne, dla którego Rada Gminy podejmuje uchwałę o zaciągnięciu pożyczki jest zapisane w budżecie gminy na 2006 rok. określone załącznikiem Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr LII/202/06 z dnia 28.02.2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

 

      § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

data publikacji: 21.04.2006, ostatnia aktualizacja: 21.04.2006, odsłon: 903


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544547
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości