Uchwała Nr LIII/430/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 16 września 2022 r.
 
w sprawie rozpatrzenia protestu na wybory sołtysa Sołectwa Wałdowo
 
     Na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Sołectwa Wałdowo, stanowiącego załącznik Nr 34 do uchwały Nr LVI/352/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany nazwy sołectwa oraz nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. poz.3393, z 2018 r. poz. 5266, z 2021 r., poz. 2028) Rada Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uznać za bezzasadny protest z dnia 6 września 2022 r. na wybory sołtysa Sołectwa Wałdowo, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr LIII/430/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 16 września 2022 r.
 
 
W dniu 6 września 2022 r. wpłynął drogą elektroniczną protest z dnia 06.09.2022 r. na wybory sołtysa Sołectwa Wałdowo, które odbyły się 30 sierpnia 2022 r. (opatrzony podpisem elektronicznym). W uzasadnieniu protestu zarzucono, że zgodnie z protokołem zebrania nie potwierdzono czy osoby znajdujące się na liście obecności są mieszkańcami Sołectwa. Lista obecności nie jest listą osób zamieszkałych w Sołectwie i nie można bazować na niej ile osób jest faktycznie uprawnionych do głosowania zgodnie ze Statutem Sołectwa Wałdowo. Składający protest wniósł o unieważnienie wyborów sołtysa Sołectwa Wałdowo, zmianę statutu Sołectwa Wałdowo poprzez doprecyzowanie jego zapisów oraz przeprowadzenie ponownych wyborów. 
 
Zgodnie z § 31 Statutu Sołectwa Wałdowo, stanowiącego załącznik Nr 34 do uchwały Nr LVI/352/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany nazwy sołectwa oraz nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. poz. 3393 z późn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia protestu jest Rada Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu złożonego  w terminie protestu, biorąc za podstawę całokształt okoliczności faktycznych ustalonych przez Komisję Rewizyjną oraz stan prawny sprawy stwierdza, że protest nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Zasady i tryb wyborów organów sołectwa, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, reguluje Statut Sołectwa Wałdowo (Rozdział IV), stanowiący załącznik Nr 34 do uchwały Nr LVI/352/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany nazwy sołectwa oraz nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda, w brzmieniu nadanym uchwałą Nr XXXIII/271/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ryńskie oraz zmiany statutów sołectw Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. poz.2028), obowiązującym od 01.07.2021 r.  W myśl § 23 ust. 3 Statutu, Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim. Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Przepis § 8 ust. 2 zdanie drugie i ust. 3 stosuje się odpowiednio. Stosownie do powołanego przepisu, liczbę mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Urząd (§ 8 ust. 2). W sprawach wątpliwych o uprawnieniu, określonym w ust. 2 rozstrzyga zebranie w drodze jawnego głosowania, zwykłą większością głosów (§ 8 ust. 3). W myśl § 24 ust.1 Statutu, karty do głosowania przygotowuje komisja skrutacyjna. Każda karta powinna być opieczętowana pieczęcią Wójta lub Urzędu. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem urny wyborczej, karty do głosowania wydaje komisja skrutacyjna (§ 25 ust.1). Protokół z głosowania w sprawie wyboru sołtysa wraz z listą głosujących, którym wydano karty do głosowania (listą uczestników głosowania), stanowią załączniki do protokołu z zebrania (§ 22 ust. 8).
           
Z powyższego wynika, że wbrew twierdzeniom wnoszącego protest, Statut Sołectwa Wałdowo jest kompletny i określa zarówno sposób ustalania liczby mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, jak i sposób rozstrzygania wątpliwości o uprawnieniu mieszkańca do głosowania. Zgodnie z § 23 ust. 3  w zw. z odpowiednio stosowanym § 8 ust. 2 i ust. 3 Statutu, liczbę mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Urząd, w sprawach wątpliwych o uprawnieniu do głosowania rozstrzyga zebranie w drodze jawnego głosowania, zwykłą większością głosów. Statut przewiduje również, że karty do głosowania przygotowuje i wydaje osobom uprawnionym komisja skrutacyjna (opieczętowane pieczęcią Wójta lub Urzędu). Lista osób, którym wydano karty do głosowania wraz z protokołem z głosowania w sprawie wyboru sołtysa stanowią załączniki do protokołu z zebrania. Z protokołu z zebrania wyborczego przeprowadzonego w dniu 30.08.2022 r. wynika, że przeprowadzenie głosowania wyboru sołtysa (Ad. 5) poprzedziło przedstawienie zasad i trybu głosowania nad wyborem sołtysa, określonych w statucie sołectwa (zgodnie z § 23 ust. 1 i 3 statutu sołectwa), a zatem również poinformowanie obecnych, że uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Jak wynika z wyjaśnień prowadzącego zebranie Zastępcy Wójta Gminy Ostróda, przed rozpoczęciem procedury głosowania, zgromadzeni zostali zapytani publicznie czy którakolwiek z osób widniejących na liście obecności, nie jest uprawniona do głosowania. Na ww. zapytanie nikt z obecnych nie zgłosił żadnych wątpliwości w tym zakresie. Również podczas wydawania opieczętowanych kart do głosowania wg kolejności przyjętej zgodnie z listą obecności, nikt z obecnych nie podważał tożsamości ani uprawnień wyborczych osób, którym zostały wydane karty do głosowania (lista tych osób stanowi integralną część listy obecności). Po ogłoszeniu wyników wyborów, zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Wójta Gminy Ostróda, na zapytanie prowadzącego zebranie, nikt nie zgłosił zastrzeżeń do pracy Komisji Skrutacyjnej i wyniku tajnego głosowania. W związku z powyższym, w ocenie Rady Gminy Ostróda, nie zachodzi podstawa do unieważnienia wyborów Sołtysa sołectwa Wałdowo, zmiany statutu oraz zarządzenia ponownych wyborów. Statut sołectwa Wałdowo w dostateczny sposób reguluje mechanizm weryfikowania praw wyborczych uczestników zebrania, z uwzględnieniem specyfiki zebrań sołeckich, odbywających się w środowiskach lokalnych i opartych na relacjach sąsiedzkich, a przebieg procedury głosowania w niniejszej sprawie jednoznacznie wskazuje, że kompetencje wyborcze osób uczestniczących w głosowaniu nie budziły wątpliwości.  
 
Z powyższych względów nie zachodzą podstawy do uwzględnienia złożonego protestu.

 

Data przekazania do publikacji: 21.09.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.09.2022, ostatnia aktualizacja: 21.09.2022, odsłon: 96


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14834435
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości