Uchwała Nr LIII/338/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 czerwca 2014 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej.
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Ostródzkiego, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 72/2 o pow. 0,0016 ha, położonej w obrębie Turznica, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą KW EL1O/00013550/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, własność Gminy Ostróda, w celu poszerzenia drogi powiatowej Nr 1233 N Wirwajdy - Lipowo - Zajączki - Wygoda.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 24.06.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.06.2014, ostatnia aktualizacja: 25.06.2014, odsłon: 1 041


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682830
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości