Uchwała Nr LIII/331/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 czerwca 2014r
 
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Ostróda w roku budżetowym 2014.
 
     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit i Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Ostróda w roku budżetowym 2014 na kwotę 110.000,- zł (słownie złotych: Sto dziesięć tysięcy).
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 26.06.2014r.
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.06.2014, ostatnia aktualizacja: 26.06.2014, odsłon: 790


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622673
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości