Uchwała Nr LIII/328 /2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 czerwca 2014r.
 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia gminy, jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013r. oraz opinią o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
      § 1. Udziela się Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
 
      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 24.06.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.06.2014, ostatnia aktualizacja: 25.06.2014, odsłon: 1 203


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100237
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości