Uchwała Nr LIII/261/10
Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiącących własność Gminy Ostróda, położonych w obrębie Brzydowo, Lipowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych jako działki ewidencyjne: 

1)nr 140/1 o pow. 0,7882 ha położonej w obrębie Brzydowo, objętej księgą wieczystą Nr KW 21507, będącej własnością Gminy Ostróda dla potrzeb przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków P11, Brzydowo; 

2)nr 99/4 o pow. 0,1471 ha położonej w obrębie Lipowo, objętej księgą wieczystą Nr KW 21512, będącej własnością Gminy Ostróda dla potrzeb przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków P6 Lipowo; 

na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.09.2010, ostatnia aktualizacja: 03.09.2010, odsłon: 955


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540944
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości