Uchwała Nr LIII/260/10
Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Samborowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 676/44 o pow. 2,5082 ha położonej w obrębie Samborowo, objętej księgą wieczystą Nr KW 14245, będącej własnością Gminy Ostróda, dla potrzeb posadowienia w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci słupowej stacji transformatorowej i linii kablowej nN 0,4 kV, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.09.2010, ostatnia aktualizacja: 08.09.2010, odsłon: 983


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563532
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości