Uchwała Nr LII/326/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 15 maja 2014r.
 
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
     Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr XLIII/250/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 października 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Ostróda (Dz.Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2013r. poz. 2916) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Przyznaje się Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Durągu dotację w wysokości 5 000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na wykonanie prac konserwatorsko - budowlanych przy dachu kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Durągu, wpisanego do rejestru zabytków.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 19.05.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.05.2014, ostatnia aktualizacja: 19.05.2014, odsłon: 886


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527150
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości