Uchwała Nr LII/325/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 15 maja 2014r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
 
     Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. samorządzie gminnym(Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Udziela się z budżetu Gminy Ostróda pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:     
  1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda - Tułodziad  w km 0+921  - 2+122”;
  2) „Remont drogi powiatowej Nr 1235N Smykówko - Klonowo”.
 
     § 2.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostróda na rok 2014 w wysokości:
  1) 29 891,37 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden  
       37/100 złotych/ brutto - na zadanie określone w § 1 pkt 1;
  2) 125 948,00 zł /słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem 
       00/100 złotych/ brutto - na zadanie określone w § 1 pkt 2.
 
     § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określą umowy zawarte pomiędzy Gminą Ostróda a Powiatem Ostródzkim.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 19.05.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.05.2014, ostatnia aktualizacja: 20.05.2014, odsłon: 879


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622629
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości