Uchwała Nr LII/259/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia  27 lipca 2010

 

w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin 

 
Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego  „ Czyste Środowisko ” z siedzibą w Ostródzie (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995r. Nr 31. poz. 332, z 1997r. Nr 28 poz. 373, Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2001r. Nr 132. poz. 1809, z 2003r. Nr 140 poz. 1747) w ten sposób, iż zmienia się całą treść statutu, zastępując go w całości nowym brzmieniem, określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr LII/259/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia  27 lipca 2010

 

STATUT ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” W OSTRÓDZIE

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

§ 1.1. Związek międzygminny pod nazwą: „ Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” zwany dalej "Związkiem" tworzą i są jego członkami:

1) Gmina Dąbrówno

2) Gmina Godkowo

3) Gmina Grunwald

4) Miasto Iława

5) Gmina Iława

6) Gmina Jonkowo

7) Gmina Kurzętnik

8) Gmina Lubawa

9) Gmina Łukta

10) Gmina Olsztynek

11) Miasto Ostróda

12) Gmina Ostróda

13) Gmina Małdyty

14) Gmina Miłakowo

15) Gmina Miłomłyn

16) Gmina Morąg

17) Gmina Nowe Miasto Lubawskie

18) Miasto Nowe Miasto Lubawskie

19) Gmina Zalewo

 

2. Związek ma charakter otwarty. Do Związku mogą przystąpić inne gminy położone w obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, na zasadach określonych przez przepisy prawa oraz przez Statut.

 

3. Każdy członek Związku ma prawo poprzez swoich przedstawicieli do przedstawiania uwag, wniosków i żądań.

 

§ 2. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) (dalej: Ustawa) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 3. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4. Siedzibą Związku jest miasto Ostróda.

 

§ 5. Czas trwania związku jest nieograniczony.

 

§ 6. Związek posiada osobowość prawną.

 

Rozdział II

Cele i zadania Związku

 

§ 8.1. Związek wykonuje zadania publiczne w zakresie dotyczącym:

1) gospodarki odpadami, w tym unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) budowy i eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie;

3) organizacja systemu logistycznego zbiórki odpadów.

 

2. Na zgodny wniosek gmin - członków Związku, przyjęty w trybie przewidzianym w przepisach Ustawy, mogą być przez Związek przejęte inne zadania publiczne wykonywane przez gminy.

 

§ 9. Związek wykonuje zadania własne gmin zrzeszonych przekraczające ich możliwości organizacyjne i finansowe w zakresie, dotyczącym wdrażania i koordynowania programów rozwoju ekologicznego, w tym:

1) edukacji ekologicznej społeczeństwa,

2) ochrony ziemi i krajobrazu przed odpadami komunalnymi i przemysłowymi,

3) organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie działania Związku.

 

§ 10.1. Związek realizuje zadania, określone Statutem i przyjęte do realizacji uchwałami Zgromadzenia we wszystkich formach przewidzianych prawem, w szczególności w drodze:

1) tworzenia przedsiębiorstw, zakładów, spółek i innych podmiotów gospodarczych i przystępowanie do nich,

2) prowadzenia własnej działalności informacyjnej i wydawniczej,

3) współpracy z innymi związkami międzygminnymi, stowarzyszeniami, organizacjami gospodarczymi, naukowymi i instytucjami zajmującymi się działalnością o podobnym charakterze,

4) pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć proekologicznych.

2. Związek reprezentuje interesy gmin - członków Związku w zakresie objętym przedmiotem jego działania.

 

Rozdział III

Organizacja Związku

 

§ 11. Organami Związku są Zgromadzenie Związku i Zarząd Związku.

 

§ 12.1. Zgromadzenie Związku, zwane dalej „Zgromadzeniem” jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

 

2. W skład Zgromadzenia z mocy prawa wchodzą: wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku.

 

3. Na wniosek wójta (burmistrza), rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.

 

4. Każda z gmin - członków Związku ma prawo do następującej liczby przedstawicieli:

1) Gmina Dąbrówno – 2,

2) Gmina Godkowo – 2,

3) Gmina Grunwald – 2,

4) Miasto Iława – 3

5) Gmina Iława - 2

6) Gmina Jonkowo - 2

7) Gmina Kurzętnik - 2

8) Gmina Lubawa - 2

9) Gmina Łukta - 2

10) Gmina Olsztynek - 2

11) Miasto Ostróda - 4

12) Gmina Ostróda - 2

13) Gmina Małdyty - 2

14) Gmina Miłakowo - 2

15) Gmina Miłomłyn - 2

16) Gmina Morąg - 3

17) Gmina Nowe Miasto Lubawskie - 2

18) Miasto Nowe Miasto Lubawskie - 2

19) Gmina Zalewo – 2.

 

§ 13.1. Kadencja Zgromadzenia trwa 4 lata i jest równa kadencji rad gmin.

2. Przedstawiciele gmin ustępujący na skutek upływu kadencji Zgromadzenia pełnią swoje obowiązki aż do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.

 

§ 14. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie Statutu Związku,

2) wybór i odwoływanie Zarządu Związku oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) uchwalanie budżetu Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku z tego tytułu,

4) uchwalanie wysokości i terminów płatności składki rocznej oraz innych świadczeń na rzecz Związku,

5) ustalanie form realizacji zadań publicznych Związku określonych Statutem,

6) ustalanie szczegółowych zasad gospodarowania mieniem Związku;

7) zaciąganie pożyczek, kredytów, innych zobowiązań długoterminowych;

8) tworzenie i przystępowanie do spółek, wyposażanie ich w majątek oraz rozwiązywanie ich i występowanie z nich,

9) zbywanie i obciążanie majątku Związku, przyjmowanie na jego rzecz darowizn, spadków i zapisów,

10) określanie wysokości sumy, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie decyzji w sprawach inwestycji prowadzonych przez Związek, w tym ustalanie zasad ich finansowania,

12) ustalanie wysokości diet lub ryczałtów i zasad zwrotu kosztów podróży dla członków organów Związku i Komisji Rewizyjnej,

13) rozpatrywanie skarg i zażaleń członków Związku dotyczących działalności Związku, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

14) powoływanie likwidatora Związku;

15) powołanie Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Rewizyjnej;

16) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.

 

§ 15.1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia i Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym.

 

2. Odwołanie Przewodniczącego Zgromadzenia i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 statutowej liczby członków Zgromadzenia w trybie określonym w ust. 1.

 

§ 16.1. Zgromadzenie odbywa posiedzenia zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

2. Posiedzenia zwyczajne Zgromadzenia odbywają się z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Związku, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia lub z jego upoważnienia – Wiceprzewodniczący – przesyłając zaproszenia członkom Zgromadzenia na co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia załączając jednocześnie porządek obrad oraz niezbędne materiały i dokumenty oraz projekty uchwał.

 

4. Wymóg upoważnienia dla Wiceprzewodniczącego, o jakim mowa w ust. 3 powyżej nie dotyczy sytuacji, kiedy Przewodniczący nie może go udzielić z powodu nie dającej się usunąć przeszkody. W takiej sytuacji posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Wiceprzewodniczący.

 

5. Jeżeli Wiceprzewodniczący nie może zwołać posiedzenia, jego obowiązki przejmuje inna osoba z pozostałych członków Zgromadzenia - najstarsza wiekiem.

 

6. Posiedzenie nadzwyczajne może być zwołane na pisemny wniosek Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 członków Związku lub organu nadzoru. Posiedzenie w takim wypadku powinno być zwołane w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać porządek obrad oraz niezbędne materiały i dokumenty oraz projekty uchwał.

 

§ 17.1. Posiedzenia Zgromadzenia są jawne.

 

2. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane pisemnie.

 

3. Protokół winien być odczytany i przyjęty przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.

 

§ 18. Pierwszą sesję Zgromadzenia zwołuje oraz obradom Przewodniczy Przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji.

 

§ 19. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Ustawa stanowi inaczej.

 

§ 20. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

 

§ 21.1. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.

 

2. Sprzeciw do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest bezskuteczny.

 

§ 22.1. Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem, jest organem wykonawczym Związku.

 

2. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczącego Zarządu oraz trzech członków Zarządu.

 

3. Członkowie Zarządu są wybierani i odwoływani przez Zgromadzenie spośród jego członków lub spoza tego grona, zgodnie z zasadami określonymi w § 23 Statutu, w głosowaniu tajnym.

 

4. Przewodniczący Zarządu Związku powinien być wybrany spośród członków Związku. Dopuszcza się wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu Związku.

 

5. Zarząd jest wybierany na okres kadencji Zgromadzenia. Zarząd, który kończy działalność na skutek upływu kadencji, działa do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu.

 

§ 23.1. Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zarządu.

2. Zgromadzenie wybiera Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Zarządu, spośród kandydatów wskazanych przez Przewodniczącego Zarządu.

 

§ 24.1. Członkowie Zarządu i członkowie komisji powołanych przez Zgromadzenie pełnią swoje funkcje społecznie. Otrzymują oni jedynie diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

 

2. W przypadku wyboru członka Zarządu spoza grona członeków Zgromadzenia, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie wyboru. Wynagrodzenie określane jest uchwałą Zgromadzenia.

 

§ 25. Do etatowych pracowników Związku mają zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych.

 

§ 26.1. Obsługę techniczno-organizacyjną Związku i jego organów a także wykonywanie czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań Związku zapewnia Biuro Związku.

 

2. Wewnętrzną organizację Biura oraz szczegółowy zakres jego działania określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.

 

§ 27.1. Do zadań Zarządu należą sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile Ustawa i niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

 

2. Do Zarządu należy bieżące kierowanie wszystkimi sprawami Związku, a w szczególności:

1) przygotowywanie danych i innych materiałów niezbędnych dla podejmowania uchwał przez Zgromadzenie, w tym przygotowywanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd,

2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia,

3) zarządzanie majątkiem Związku, w oparciu o postanowienia Statutu oraz uchwały Zgromadzenia,

4) zawieranie umów i porozumień oraz wykonywanie innych zobowiązań w graniach zwykłego zarządu,

5) wykonywanie budżetu Związku,

6) wnioskowanie do Zgromadzenia o przyjęcie i wykreślenie członka Związku,

7) przygotowywanie i realizacja budżetu Związku,

8) składanie Zgromadzeniu skróconych sprawozdań z działalności,

9) nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych i spółek utworzonych przez Związek.

 

§ 28.1. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach, zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

2. Rozstrzygnięcia Zarządu zapadają w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

3. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki podczas posiedzeń Zarządu osobiście.

 

§ 29.1. Przewodniczący Zarządu:

1) organizuje prace Biura Związku,

2) organizuje pracę Zarządu i przewodniczy jego obradom,

3) uczestniczy w posiedzeniach Zgromadzenia Związku,

4) reprezentuje Związek i Zarząd na zewnątrz,

5) podejmuje czynności należące do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki; czynności te wymagają zatwierdzenia w formie uchwały na najbliższym posiedzeniu Zarządu,

6) prowadzi korespondencję i podpisuje pisma, dokumenty i ogłoszenia Związku,

7) wykonuje obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników Biura Związku.

 

2. Do Przewodniczącego Zarządu stosuje się przepisy dotyczące wójta lub burmistrza, określone w Ustawie.

 

§ 30.1. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zarządu. O zatwierdzeniu protokołu rozstrzyga Zarząd na następnym posiedzeniu.

 

2. Zarząd prowadzi rejestr podjętych uchwał.

 

§ 31.1. Zgromadzenie Związku powołuje Komisję Rewizyjną.

 

2. Komisja składa się z trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie spośród jego członków, na okres kadencji rad gmin.

 

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, Przewodniczący Zgromadzenia oraz Wiceprzewodniczący.

 

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji.

 

5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków Komisji.

 

§ 32.1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności Związku zwłaszcza pod względem celowości gospodarowania w zakresie działalności finansowej Zarządu jak również zgodności podejmowanych działań z uchwałami Zgromadzenia i postanowieniami Statutu,

2) opiniowanie wykonania budżetu oraz formułowanie wniosków w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi absolutorium,

3) doraźna kontrola zakładów i spółek Związku,

4) opiniowanie wniosków o odwołanie członków Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa raz do roku Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności i przekazuje jego odpis Zarządowi.

 

§ 33.1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji w miarę potrzeb.

 

2. Posiedzenia Komisji mogą być zwoływane także na pisemny wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia lub członka Zgromadzenia.

 

3. Składający wniosek w sprawie zwołania posiedzenia Komisji zobowiązany jest wskazać przyczynę uzasadniająca wniosek.

 

4. Z posiedzenia Komisji jest sporządzany protokół, który winien być podpisany przez członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

 

Rozdział IV

Majątek i gospodarka Związku

 

§ 34.1. Poszczególne gminy uczestniczą w Związku w zakresie zaangażowania finansowego uiszczając składkę ustalaną corocznie przez Zgromadzenie.

 

2. Majątek wniesiony przez gminy oraz nabyty od innych osób stanowi majątek Związku.

 

3. Majątek Związku jest odrębny i odrębnie zarządzany od majątku członków Związku.

 

4. Księgowość Związku jest odrębnie prowadzona od księgowości członków Związku.

 

§ 35.1. Majątek Związku służy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gmin - członków Związku.

 

2. Każdej z gmin - członków Związku, Związek zapewnia się obsługę potrzeb jej mieszkańców w zakresie realizowanych zadań publicznych na zasadach równych z prawami innych gmin z tytułu uczestnictwa w Związku, w tym poprzez działania powołanych spółek i jednostek organizacyjnych. Każda z tych gmin jest zobowiązana do korzystania z obiektów i urządzeń Związku oraz obiektów i urządzeń należących do powołanych przez Związek spółek i jednostek organizacyjnych, w taki sposób, aby obiekty te i urządzenia zostały wykorzystane w jak najlepszy sposób dla realizacji zadań publicznych powierzonych Związkowi.

 

3. Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku oraz powołanych przez Związek spółek i jednostek organizacyjnych nie może naruszać praw osób trzecich oraz musi pozostawać w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa miejscowego. W tym celu członkowie Związku podejmą stosowne decyzje i uchwały.

 

§ 36. Dochody z majątku Związku powinny być użyte na prowadzenie działalności i utrzymanie Związku. O przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami decyduje Zgromadzenie.

 

§ 37. Środki finansowe Związku pochodzą z:

1) składek członkowskich,

2) wpływów z majątku, zakładów i urządzeń Związku,

3) udziałów Związku w spółkach i innych przedsięwzięciach gospodarczych,

4) darowizn, spadków i zapisów,

5) dotacji i subwencji,

6) dochodów z działalności Związku,

7) innych dochodów i świadczeń.

 

§ 38. Jeżeli dochody Związku oraz świadczenia członków nie wystarczają na pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na członków Związku proporcjonalnie do opłacanych składek.

 

§ 39.1. Zarząd przygotowuje projekt budżetu Związku obejmujący wszystkie dochody i wydatki spodziewane w danym roku.

2. Budżet winien być uchwalony przez Zgromadzenie zgodnie z zasadami i w terminach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 40.1. Za zobowiązania przyjęte wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem.

2. Byli uczestnicy Związku odpowiadają w granicach określonych w ust. 1 za wszystkie zobowiązania Związku powstałe do chwili ich wystąpienia lub usunięcia ze Związku.

 

§ 41.1. Zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie w zakresie zarządu mieniem Związku wymaga podpisu Przewodniczący Zarządu oraz dwóch członków Zarządu.

2. Przewodniczący Zarządu może zostać upoważniony przez Zarząd do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku, w tym co do wykonywania uprawnień przysługujących Związkowi z tytułu uczestnictwa w spółkach.

3. Czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych Związku wymaga dla swojej skuteczności kontrasygnaty głównego księgowego.

 

Rozdział V

Udziały w kosztach wspólnej działalności i zyskach oraz pokrywanie strat Związku

 

§ 42.1. Udziały w kosztach wspólnej działalności Związku ustala się corocznie proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdego z członków Związku, przy czym przyjmuje się liczbę mieszkańców na koniec danego roku poprzedzającego świadczenie.

 

2. Zasady finansowania kosztów wspólnej działalności, w szczególności choć nie tylko: inwestycji oraz remontów ustala Zgromadzenie w drodze uchwały.

 

3. Jeżeli działalność gospodarcza, dotycząca danej dziedziny zadań określonej Statutem, prowadzona będzie przez jednostkę organizacyjną, utworzoną przez Związek (np. zakład budżetowy, spółkę itp.), lub któremu Związek powierzy prowadzenie tej działalności, podział zysków i udział w pokrywaniu strat wynikać będzie z zasad określonych dla tej jednostki.

 

§ 43.1. Członkowie Związku uczestniczą w zyskach i pokrywają straty w proporcjach ustalonych dla udziału w kosztach wspólnej działalności Związku, określonych w § 42 ust.1 Statutu.

 

2. W pokryciu strat były członek bierze udział za ten rok w całości, w którym ustało uczestnictwo w Związku.

 

Rozdział VI

Zasady przystępowania i występowania ze Związku oraz zasady rozliczeń majątkowych.

 

§ 44.1. O przyjęciu nowego członka rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały.

 

2. Przystąpienie i wystąpienie gmin – członków Związku stanowi zmianę Statutu.

 

3. Z wnioskiem o przyjęcie do Związku występuje rada zainteresowanej gminy.

 

4. Wniosek powinien zawierać:

1) uchwałę rady gminy w sprawie przystąpienia do Związku,

2) uchwałę rady gminy w sprawie przyjęcia Statutu Związku.

 

§ 45.1. Zmiana granic administracyjnych gminy nie powoduje utraty członkostwa w Związku.

 

2. Gmina ma obowiązek zawiadomić Związek o zmianie swoich granic administracyjnych.

 

3. W przypadku, gdy zmiana granic wpływa istotnie na podstawę określenia udziału, rada gminy może wystąpić do związku o zmianę wysokości udziału.

 

§ 46.1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:

1) wystąpienia gminy ze Związku, poprzez podjęcie uchwały przez jej radę;

2) wykluczenia członka ze Związku w przypadku nie realizowania przez niego postanowień Statutu i uchwał Zgromadzenia oraz działania na szkodę Związku,

3) zmiany podziału administracyjnego, skutkiem czego gmina - członek Związku przestaje istnieć.

 

2. O wykluczeniu członka ze Związku stanowi Zgromadzenie w drodze uchwały.

 

3. W razie ustania członkostwa były członek Związku ma obowiązek uregulowania w terminie ustalonym przez Zgromadzenie wszystkich zobowiązań w stosunku do Związku.

 

4. W razie ustania członkostwa w Związku, członkowi nie przysługują żadne roszczenia o zwrot opłaconych składek.

 

§ 47.1. Członek Związku może z niego wystąpić z końcem roku obrachunkowego, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, przedkładając Zgromadzeniu Związku uchwałę rady gminy o wystąpieniu ze Związku.

 

2. Wstąpienie ze Związku Zgromadzenie potwierdza uchwałą.

3. Występujący członek jest nadal, po wystąpieniu ze Związku, zobowiązany do uczestnictwa na dotychczasowych zasadach w zobowiązaniach Związku, które zostały zaciągnięte podczas jego uczestnictwa.

 

§ 48. Nieruchomości oraz inne niepodzielne składniki majątkowe przekazane Związkowi przez jego członków nie podlegają zwrotowi w przypadku wystąpienia członka ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo realizować swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych członków Związku.

 

Rozdział VII

Nadzór nad Związkiem

 

§ 49. 1. Nadzór nad Związkiem sprawuje Prezes Rady Ministrów, Wojewoda Warmińsko-Mazurski i właściwa Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

2. Zakres i sposób nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym.

 

Rozdział VIII

Zasady likwidacji Związku oraz rozwiązanie

 

§ 50.1. W przypadku likwidacji Związku jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli, przechodzi na rzecz dotychczasowych członków Związku w proporcjach ustalonych dla udziału wniesionego do Związku w czasie całego okresu uczestnictwa w Związku.

 

2. Pierwszeństwo do przejęcia urządzeń i zakładów Związku mają te gminy, na obszarze których te urządzenia i zakłady się znajdują. Na przejmującym ciąży obowiązek spłacenia pozostałych członków, stosownie do zasad określonych w ust. 1 powyżej.

 

3. Likwidację Związku przeprowadza likwidator powołany uchwałą Zgromadzenia.

 

4. Do obowiązków likwidatora należy: kontrola dokumentów Związku, ustalenie wszystkich składników majątku, zobowiązań oraz należności, opracowanie planu likwidacji, przeprowadzeni likwidacji, w oparciu o przepisy prawa, postanowienia Statutu.

 

§ 51. Zgromadzenie podejmuje uchwałę o postawieniu Związku w stan likwidacji:

1) na podstawie uchwały co najmniej 2/3 rad gmin wchodzących w skład Związku;

2) jeżeli liczba uczestników Związku spadnie poniżej 3 członków.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 52. Zmiana niniejszego Statutu następuje w trybie przyjętym dla jego ustanowienia, zgodnie z przepisami Ustawy.

 

§ 53. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Magda Kowieska

 

data publikacji: 02.08.2010, ostatnia aktualizacja: 03.08.2010, odsłon: 1 083


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544776
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości