Uchwała Nr LII/258/10
Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 lipca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Ostróda 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U z 2003r. Nr 106 poz. 1002, z 2004r. Nr 69 poz. 625, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, z 2005r. Nr 33 poz. 289, Nr 175 poz. 1462, z 2006r. Nr 249 poz. 1830, z 2008r. Nr 199 poz. 1277, z 2009r. Nr 18 poz.97, Nr 18 poz. 79 poz. 668, Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 47 poz. 278), art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 i Dz. U z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146) Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr LVI/219/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Ostróda , § 10 otrzymuje brzmienie: 

§ 10. 1 . Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo adoptować ze schroniska i przytuliska dowolną ilość psów. 

2. W przypadku adopcji psa ze schroniska lub przytuliska nowy właściciel otrzyma jednorazową rekompensatę części kosztów utrzymania w wysokości 200 zł 

3. Rekompensata o której mowa w ust.2 dotyczy tylko psów złapanych na terenie Gminy i będzie wypłacana przez schronisko lub bezpośrednio przez Gminę Ostróda w momencie dokonania adopcji i podpisania stosownej umowy. 

4. Wprowadza się ograniczenie wysokości rekompensaty do kwoty 600 zł na jedną rodzinę. 

5. Ograniczenie o którym mowa w ust.4 nie dotyczy adopcji psów przez Towarzystwa i Fundacje które w statucie mają zapisaną działalność w zakresie opieki nad zwierzętami. 

6. Właściciel ma 7 dni na rejestrację adoptowanych psów u sołtysa właściwego ze względu na miejsce pobytu psa. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.08.2010, ostatnia aktualizacja: 04.08.2010, odsłon: 964


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14834492
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości