Uchwała Nr LII/256/10
Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 lipca 2010 r.

w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostróda i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostróda i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg. 

§ 2. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Ostróda i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

2. Umorzenie zaległości, o których mowa w ust. 1, w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. 

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od przyznania ulgi, o której mowa w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę. 

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty. 

5. Wnioskodawca obowiązany jest umotywować złożony wniosek oraz załączyć dokumenty uzasadniające przyznanie ulg, o których mowa w ust. 1. 

§ 3. 1. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności, w przypadkach, o których mowa w § 2 uchwały, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania (zwanego dalej „przedsiębiorcą"), stanowiące pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z 28.12.2006 r.). 

2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, o której mowa w ust.1, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro. 

3. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc, o której mowa w ust.1, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro. 

4. Wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy przedsiębiorca jest zobowiązany przedłożyć: 

1)wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2)informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis na formularzu, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. Nr 53, poz. 311) oraz sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

§ 4. 1. Przepisy § 2 - § 3 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostróda i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładnia na raty spłat innych należności ubocznych. 

2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek. 

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki. 

4. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty. 

§ 5. Przepisów § 2 - § 4 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy. 

§ 6. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Ostróda i jej jednostkom podległym mogą być umarzane w całości z urzędu, jeżeli: 

1)osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł; 

2)osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

4)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie . 

2. Jeżeli oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. 

3. Umorzenie należności w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 w stosunku do zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą wymaga spełnienia warunków określonych w § 3 uchwały. 

§ 7. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest Wójt Gminy Ostróda. 

§ 8. Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności lub części należności na raty następuje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w formie jednostronnego oświadczenia woli Wójta Gminy Ostróda, na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr LVI/223/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Magda Kowieska

 

data publikacji: 04.08.2010, ostatnia aktualizacja: 04.08.2010, odsłon: 1 092


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100118
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości