Uchwała Nr LI/318/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Ustala się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda, zwanej dalej Gminą oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 
§ 2. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy od osób fizycznych i prawnych w celu realizacji zadań Gminy, następuje na podstawie zarządzenia Wójta Gminy:
 
1)nieodpłatnie, bez ograniczeń;
 
2)odpłatnie jeżeli cena nabycia nie przekracza 0,5% ogólnych wydatków budżetu Gminy, określonych w uchwale budżetowej Gminy na dany rok.
 
§ 3.  Zbywanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne następuje na podstawie zarządzenia Wójta Gminy, gdy wartość zbywanej nieruchomości nie przekracza 1% ogólnych dochodów budżetu Gminy, określonych w uchwale budżetowej Gminy na dany rok.
 
§ 4.  Zamiana nieruchomości stanowiących własność Gminy na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub prawnych następuje na podstawie zarządzenia Wójta Gminy, gdy wartość zbywanej nieruchomości gminnej nie przekracza 1 % wydatków budżetu Gminy, określonych w uchwale budżetowej Gminy na dany rok.
 
§ 5.  Wójt Gminy jest upoważniony do wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Gminy bez zgody Rady Gminy na okres do 10 lat.
 
§ 6. 1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi poprzez ustanowienie służebności przesyłu lub służebności gruntowej.
 
2.  Ustanowienie służebności, o których mowa w ust. 1 następuje za wynagrodzeniem, które ustali Wójt Gminy w drodze zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4.
 
3.  Ustanowienie służebności przesyłu może nastąpić nieodpłatnie na rzecz przedsiębiorcy w przypadku gdy buduje lub korzysta z urządzeń na potrzeby nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
 
4.  Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową może nastąpić nieodpłatnie, jeżeli konieczność ustanowienia służebności powstała w związku ze zbyciem nieruchomości Gminy.
 
§ 7.  Traci moc uchwała Nr LIV/266/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda służebnością przesyłu.
 
§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 9.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 28.04.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.04.2014, ostatnia aktualizacja: 29.04.2014, odsłon: 1 101


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070324
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości