Uchwała Nr LI/253/2010 r.

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 maja 2010r.

 

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Ostróda Panu Adolfowi Nowińskiemu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:

 

§ 1. W uznaniu zasług oraz wyrażając wdzięczność za wieloletnią współpracę na rzecz mieszkańców i rozwoju gminy Rada Gminy Ostróda nadaje Panu Adolfowi Nowińskiemu tytuł HONOROWEGO OBYWATELA GMINY OSTRÓDA.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

 

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.05.2010, ostatnia aktualizacja: 27.05.2010, odsłon: 1 038


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540825
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości