Uchwala Nr LI/196/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 lutego 2006 roku

 

w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) w związku z art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, póz. 577 z późn. zm.) i § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. Nr 130, poz. 1396) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zgłasza się Pana Piotra Garbacza jako kandydata na stanowisko członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i składa ofertę kandydata zawierającą następujące dokumenty:

 

   1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

 

   2) kwestionariusz osobowy,

 

   3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 

   4) odpis dyplomu oraz dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

 

   5) informację z krajowego Rejestru Karnego.

 

      §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 20.02.2006, ostatnia aktualizacja: 20.02.2006, odsłon: 940


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563527
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości