Uchwała Nr L/414/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 24 czerwca 2022 r.
 
w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą SKORPION GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą SKORPION GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajkowie, w której Gmina Ostróda jest udziałowcem.
    
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
    
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 28.06.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.06.2022, ostatnia aktualizacja: 28.06.2022, odsłon: 112


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14834256
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości