Uchwała Nr L/410/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 24 czerwca 2022 r.
 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),  Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia gminy, jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 r. oraz opinią o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium, udziela się Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 
   §  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 28.06.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.06.2022, ostatnia aktualizacja: 28.06.2022, odsłon: 77


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788704
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości