Uchwała Nr L/312/2014

Rady Gminy Ostróda

z dnia 31 marca 2014r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Grunwald dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Grunwald opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

      § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Grunwald dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Grunwald opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie, prowadzony na zlecenie Gminy Ostróda.

      § 2. Udziela się upoważnienia Wójtowi Gminy Ostróda do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1.

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.04.2014, ostatnia aktualizacja: 02.04.2014, odsłon: 925


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682672
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości