Uchwała Nr L/310/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31 marca 2014
 
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostróda w następującej wysokości:
 

L/p

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty w zł netto

Cena/stawka

opłaty w zł brutto

1.

1 m3 dostarczonej wody

3,10

3,35

2.

1 m3 odprowadzanych ścieków

6,14

6,63

3.

1 m3 odprowadzanych ścieków poprzez przepompownie przydomowe

5,75

6,21

4.

miesięczna opłata abonamentowa

5,17

5,58

 
     § 2. Taryfy ustalone w § 1 obowiązują od 01-05-2014 roku do 30-04-2015 roku.
 
     § 3. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Gminy Ostróda przez Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
    
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 02.04.2014r.
Osoba przekazująca: Bogdan Sitnik

Sporządził/a: Bogdan Sitnik
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.04.2014, ostatnia aktualizacja: 02.04.2014, odsłon: 880


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541060
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości