Uchwała Nr L/308/2014

Rady Gminy Ostróda

z dnia 31 marca 2014 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2013 r. Poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 689, z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

   § 1. W uchwale Nr XXXIII/160/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2. Na przedstawiciela Gminy Wiejskiej Ostróda do reprezentowania w Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej wybiera się Cezarego Wawrzyńskiego.”

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Cezary Wawrzński
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.04.2014, ostatnia aktualizacja: 02.04.2014, odsłon: 883


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526871
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości