Uchwała Nr L/306/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31 marca 2014 r.
 
uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata
 
Na podstawie § 90 ust. 2 i ust. 3 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm - Mazur. z 2013r. poz. 2417, poz.  2937) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. z 2001r. Nr 62, poz. 1019).
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
  
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 02.04.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.04.2014, ostatnia aktualizacja: 04.04.2014, odsłon: 830


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15608232
odsłon strony

Aktualnie mamy
93 gości