Uchwała Nr L/305/2014

Rady Gminy Ostróda

z dnia 31 marca 2014 r.

 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej sołtysom sołectw Gminy Ostróda

        

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. Poz. 594, z późn. zm.); Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną, przysługującą sołtysom sołectw Gminy Ostróda, według następujących zasad:

1) na pokrycie kosztów związanych z realizacją obowiązków i zadań wynikających z wykonywania funkcji sołtysa na obszarze sołectwa – w kwocie 350 zł /słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt/;

2) na pokrycie kosztów związanych z uczestniczeniem w pracach Rady Gminy Ostróda – bez względu na ich ilość, w jednej kwocie 50 zł /słownie złotych: pięćdziesiąt/.

     2. Podstawą do wypłaty kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest złożony przez sołtysa podpis na liście obecności.

     3. Sołtysowi, który sprawuje jednocześnie funkcję radnego Gminy, część diety, określonej w ust. 1 pkt 2, nie przysługuje.

     4. W przypadku objęcia funkcji lub wygaśnięcia funkcji sołtysa w trakcie miesiąca, wysokość części diety, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się proporcjonalnie do czasu sprawowania funkcji sołtysa w danym miesiącu.

§ 2. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca, po uwzględnieniu podpisów, o których mowa w § 1 ust. 2. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy Ostróda lub przelewem na wskazane przez sołtysa konto bankowe.

§ 3. Traci moc uchwała XXXIV/192/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej sołtysom sołectw gminy Ostróda

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Beata czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.04.2014, ostatnia aktualizacja: 02.04.2014, odsłon: 848


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622570
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości