Uchwała Nr L/251/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2010r.

 

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo.

 

      Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm/. Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

 

      § 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kajkowo.

 

      § 2.1. Teren opracowania obejmuje część obrębu Kajkowo.

 

2. Granice opracowania planu przedstawiają:

 

1/ załącznik Nr 1 w skali 1: 2000

 

2/ załącznik Nr 2 w skali 1: 25000

 

stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Magda Kowieska

 

data publikacji: 30.04.2010, ostatnia aktualizacja: 04.05.2010, odsłon: 1 017


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100321
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości