Uchwała Nr L/248/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2010r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Samborowo.

 

      Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm/. Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

     

      § 1.Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Samborowo.

     

      § 2.1.Teren opracowania obejmuje część obrębu Samborowo

 

2.Granice opracowania planu przedstawiają:

 

1/ załącznik Nr 1 w skali 1: 3000

 

2/ załącznik Nr 2 w skali 1: 25000

 

stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

 

      § 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

     

      § 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Magda Kowieska

 

data publikacji: 04.05.2010, ostatnia aktualizacja: 04.05.2010, odsłon: 982


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331682
odsłon strony

Aktualnie mamy
99 gości