Uchwała Nr L/247/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2010r

 

w sprawie Programu Aktywności Lokalnej na rok 2010

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r, Nr 175, poz. 1362 z późń. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      §1 Kieruje się do wdrożenia Program Aktywności Lokalnej na 2010 rok realizowany w ramach projektu systemowego pn. „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

      §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: GOPS Ostróda
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.05.2010, ostatnia aktualizacja: 06.05.2010, odsłon: 1 028


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569119
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości