Uchwała Nr L/246/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2010

w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miejscowości

 

      Na podstawie art.131 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2002.Prawo własności przemysłowej( Dz. U. z 2003,Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda,

 uchwala co następuje:

 

      § 1 Zezwala się Grupie ANIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Morlinach

na używanie nazwy „Morliny” w znakach towarowych i wzorach przemysłowych.

 

      § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3 Traci moc uchwała Nr XXXVII/131/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 08 listopada 2004r.

w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miejscowości.

 

      § 4 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Henryka Markowska
Umieścił/a: Magda Kowieska

 

data publikacji: 04.05.2010, ostatnia aktualizacja: 04.05.2010, odsłon: 1 122


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544642
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości