Uchwała Nr IX/93/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 25 czerwca 2019r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu
 
    Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r, poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Udziela się z budżetu Gminy Ostróda pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu z przeznaczeniem na:
 
    Remont chodnika przy ulicy Henrykowskiej w m. Kajkowo.
 
    § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostróda na rok 2019 w wysokości:
 
    80.000,00, zł słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto.
 
    § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Ostróda a Powiatem Ostródzkim.
 
    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 26.06.2019
Osoba przekazująca: Zbigniew Tomczyk

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.06.2019, ostatnia aktualizacja: 26.06.2019, odsłon: 470


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827853
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości