Uchwała Nr IX/65/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.
 
     Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) w związku z § 3 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w obrębie Górka, oznaczoną jako działka ew. nr 23/90 o powierzchni 1,4263 ha.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 31.08.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.09.2015, ostatnia aktualizacja: 01.09.2015, odsłon: 1 018


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541319
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości