Uchwała Nr IX/64/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
 
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2016-2019
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
  § 1. Po zapoznaniu się z opiniami o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019, sporządzonymi przez zespół powołany uchwałą Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. oraz po zasięgnięciu od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania następujące osoby zostały wybrane na ławników:
  1. Sąd Rejonowy w Ostródzie
- Grzeszczak Marzena;
- Jara Irena Zofia;
- Mehrholz-Kerner Krystyna Maria;
  1. Sąd Rejonowy w Ostródzie, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
- Wojciechowski Grzegorz Roman;
- Wollman Magdalena Małgorzata.
 
  § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do dokonania czynności, o których mowa w art.164 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, najpóźniej do końca października 2015 r.
 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 31.08.2015r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.08.2015, ostatnia aktualizacja: 31.08.2015, odsłon: 728


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957765
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości