Uchwała Nr IV/41/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 stycznia 2019 r.

 
w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 3 oraz art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1396, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Zgłasza się kandydaturę Pani Zofii Nowosielskiej na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
 
    § 2. Przedstawia się niniejszą uchwałę wraz z ofertą Pani Zofii Nowosielskiej, zawierającą wszystkie wymagane dokumenty, Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
 
    § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 23.01.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.01.2019, ostatnia aktualizacja: 23.01.2019, odsłon: 530


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827771
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości