Uchwała Nr IV/23/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2014 r.
 
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2015 rok
 
     Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z póź. zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2015 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 09.02.2015r.
Osoba przekazująca: Magdalena Sikorska

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 10.02.2015, ostatnia aktualizacja: 10.02.2015, odsłon: 877


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622494
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości