Uchwała Nr IV/17/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29grudnia 2014r.
 
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Ustala się w 2015 roku stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie:
 
  1) w wysokości 0,45 zł do 1 m3 dostarczanej wody,
 
  2) w wysokości 1,85 zł do 1 m3 odebranych ścieków.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 13.01.2015r.
Osoba przekazująca: Krzysztof Ruczyński

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.01.2015, ostatnia aktualizacja: 13.01.2015, odsłon: 892


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070721
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości