Uchwała Nr IV/17/06

Rady Gminy Ostróda

z  dnia 29 grudnia 2006r.

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach  powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) u c h w a l a się, co następuje:

 

      § 1. Ustala się Wójtowi Gminy Ostróda Gustawowi Markowi Brzezinowi miesięczne wynagrodzenie:

 

      1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4.600 zł.

 

      2. dodatek funkcyjny w kwocie - 1.900 zł.

 

      3. dodatek za wysługę lat  w wys. 20% w kwocie - 920 zł.

 

      4. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie -  2.600 zł.

 

      § 2. Traci moc uchwała XXVIII/136/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 06 grudnia 2006r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.01.2007, ostatnia aktualizacja: 04.01.2007, odsłon: 1 034


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563476
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości