Uchwała nr IV/14/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 grudnia 2010r.

 

w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 29 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. Deleguje się:

 

1/ Wójta Gminy Ostróda - Gustawa Marka Brzezina,

 

2/ Głównego Specjalistę Referatu Inwestycyjnego, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych - Romana Szewczyka;

 

jako przedstawicieli Gminy Ostróda w Stowarzyszeniu Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 04.01.2011, ostatnia aktualizacja: 28.01.2011, odsłon: 998


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540890
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości